Medlemsbladet


Vordingborg Garnison - NYHEDSBREV
      

Ansvarshavende redaktør:  
Kaptajn Henning Ø. Nielsen

Redaktør:
Overkonstabel-1 Søren Højager

Redaktør for soldaterforeningen:
Pens.major Per F. Hansen
55 38 66 19
birhan@mail.tele.dk


Redaktionens adresse:

Hjemmeværnskommandoen - Garnisonsstøtteelementet
Redaktionen
Vordingborg Kaserne
4760 Vordingborg
72 82 00 92
hjk-adm-gs5@mil.dk


Nyhedsbrevet distribueres i garnisonen i elektronisk udformning - pdf.-fil


Falsterske Fodregiments Soldaterforening lader - i samarbejde med garnisonen - nyhedsbrevet trykke i bladform, og det sendes til soldaterforeningernes medlemmer m.fl. ved 5 årlige udgivelser.

Bladet sendes endvidere i en særlig aftale til alle medlemmer af DANILOG
 / Sjællandske Trænregiments Soldaterforening.

Tryk:
Toptryk Grafisk, 6300 Gråsten
Oplag: 750 eksemplarer
ISSN: 1602-1126