Garnisonens, regimentets og soldaterforeningens historie - kort beskrevet ...Garnisonen og kasernen

Vordingborg er opvokset om Valdemarernes gamle borg, der tjente både som residens og som våbenplads i kampen mod venderne.
Den første militærforlægning i Vordingborg blev oprettet i 1717.

Men først ved Hærloven i 1909 blev der oprettet egentlige garnisoner, og i 1912 blev det besluttet at opføre en muret kaserne med kostforplejning, værksteder og indkvarteringsfaciliteter i Vordingborg.

I 1914 stod en administrationsbygning klar - i dag kendt som Bygning DANNEVIRKE.
Endvidere opførtes 2 træbarakker til indkvartering af 2 kompagnier - de senere meget omtalte "elefantbygninger".

Under 1. Verdenskrig antog de udenrigspolitiske forhold en så  foruroligende karakter, at Krigsministeriet besluttede at styrke garnisoneringen på Sjælland, og den 22. januar 1913 ankom 5. Regiments stab, 7. og 19. Bataillons befalingsmænd samt 7. Bataillons vintermandskab til Vordingborg.

Kasernen var da ufærdig, men hermed var Vordingborg blevet en garnisonsby.

Ved rekrutindkaldelsen i april 1913 blev Vordingborg Kaserne taget i brug, og hele kasernestrukturen blev styrket.

I 1934 blev det nu kendte KFUM Soldaterhjem indviet.
I 1938 blev den nye kostforplejning taget i brug.
I 1947 byggedes eksercerhuset (ombygget i 2008 til nyt auditorium).

Og i 1950'erne skete det helt store og omfattende ombygnings- og saneringsarbejde, hvorved den kaserne, som vi har kendt i nyere tid, opstod.

Med start i 2006 er der over nogle år gennemført en ny og kostbar renovering, hvorved helt moderne indkvarteringsstandarder er indført. I denne proces blev også hele kostforplejningsbygningen renoveret med nyt køkken - og med navneskift til cafeteriet.

Det gamle eksercerhus er i 2008 omdannet til et topmoderne auditorium samt et antal undervisningsfaciliteter, grupperum m.v.

I 2009 indviedes det store terminalområde DUBICA ved Østre Låge til brug for DANILOGs opgaver i forhold til Danmarks internationalt udsendte styrker. Og i de efterfølgende år er der sket yderligere renoveringsarbejder - bl.a. er det gamle auditorium i Bygning VEJLE i 2014-2015 totalrenoveret.

Vordingborg Kaserne fremstår her i nyere tid som en stor og særdeles velholdt kaserne, og garnisonen kunne den 22. januar 2017 markere sin 104-års dag.

Ved Forsvarsforliget 2013-2017 blev det politisk besluttet at fastholde  kasernen i forsvarsstrukturen, - nu under et nyoprettet myndighedsnavn Garnisonskommandant Vordingborg, og bl.a. bemandet med 4. Nationale Støttebataljon.

Garnisonskommandant Vordingborg blev imidlertid udfaset af Forsvaret ved udgangen af 2015.

Ved forsvarsforliget var det også besluttet, at Hjemmeværnskommandoen skulle udflyttes fra København til Vordingborg Kaserne, og den 1. august 2015 holdt Hjemmeværnskommandoen sit indtog på kasernen, og oberst J. Rahbek Thomsen, Hjemmeværnskommandoen, blev efterfølgende udnævnt som ny garnisonskommandant.

Senere vil også hjemmeværnsenheder på distriktsniveau blive forflyttet til Vordingborg Kaserne.Falsterske Fodregiment

Regimentet oprettedes den 8. marts 1747 som Falsterske Gevorbene Infanteriregiment med to bataljoner med hver 6 kompagnier.
Ved forsvarsforliget i 1976 besluttede politikerne at sammenlægge Falsterske Fodregiment med Danske Livregiment, der efterfølgende blev overflyttet til Vordingborg fra Høvelte Kaserne.

I 1981 blev det besluttet, at Vordingborg Garnison alene skulle bestå af én bataljon - I/Danske Livregiment. Derved blev der ikke mere plads til I/Falsterske Fodregiment, der på dette tidspunkt udgjorde resterne af Falsterske Fodregiment, og virkningen var, at regimentet efter 234 år blev lagt i mølpose ved udgangen af 1981.

Læs regimentet historie her.


Regimentsfanen

I 1962 overrakte Hans Majestæt Kong Frederik IX regimentet dets nye fane til den daværende regimentschef, oberst A.H. Klokhøj. Fanen var i spidsen for regimentet frem til udfasningen i 1981.

Falsterske Fodregiments fane har i årene siden 1981 fortsat beroet på Vordingborg Kaserne. Med efterfølgende garnisonskommandanters indforståelse har den gamle fane været ført i spidsen for soldaterforeningens jubilarstævner til stor fryd for vore gamle soldater.

I 2002 bekostede soldaterforeningen en nødtvungen reparation af fanen, og vi glæder os over, at vores gamle regimentsfane fortsat har plads på "vores" kaserne - i nyere tid placeret i Garnisonsstøtteelementets lokaler.
Fanen udviste her i de senere år alderdomstegn, og for at bevare den bedst muligt blev det besluttet kun at anvende fanen indendørs.

Garnisonskommandanten besluttede imidlertid i 2015, at fanen skulle renoveres med ny fanedug, og i starten af 2016 har en flot nyrenoveret fane holdt sit indtog på kasernen.


Soldaterforeningen
 
Falsterske Fodregiments Soldaterforening har gennem årene siden 1981 i stigende omfang påtaget sig et ansvar for traditionsplejen efter Falsterske Fodregiment, bl.a. ved hvert år den 8. marts på regimentets stiftelsesdag at samles med faner ved kasernens mindevæg, hvor der lægges blomster ved mindetavlerne og ved Falsterske Fodregiments mindesten.

Falsterske Fodregiments - 5. Regiments Soldaterforening oprettedes oprindeligt i 1932 i København, og i årene siden har soldaterforeningen virket blandt gamle soldater fra 7., 14., 19. og 25. Bataillon, og for 5. Regiment og Falsterske Fodregiment.

Senere kom Nykøbing F.-Afdeling og Møn-Bogø Afdeling (sidstnævnte nedlagt i april 1984) til i 1942, Vordingborg-Afdeling i 1943, Maribo Afdeling i 1949 og Nakskov Afdeling i 1955.
Afdelingerne i Maribo og Nakskov fusioneredes 1. januar 2011 til Afdeling LOLLAND.

Gennem en årrække er 14. Bataillons Soldaterforening (stiftet i 1930) blevet inddraget som en selvstændig enhed i soldaterforeningen. Soldaterforeningen er imidlertid (2010) under udfasning som selvstændig forening på grund af meget høj gennemsnitsalder blandt de sidste medlemmer.
Foreningens fane henstår nu i FAFR-lokalet på kasernen og føres ved specielle lejligheder af en fanebærer fra Vordingborg-afdelingen.

---

På trods af regimentets udfasning i 1981 er det lykkedes at fastholde drift og god medlemsopbakning i Falsterske Fodregiments Soldaterforening. I 1990 havde foreningen godt 1.000 medlemmer, i 2000 knap 900 medlemmer, og i 2010 var 760 soldaterkammerater fortsat med i soldaterforeningen.

En høj gennemsnitsalder i medlemskredsen accellererer i disse år afgangen. I stigende tempo overgår medlemmerne til "Ryes Brigade" - og 1. januar 2017 er medlemstallet faldet til 527 medlemmer.


Soldaterforeningen har siden starten i 1932 og til regimentets nedlæggelse i 1981 haft et godt og nært samarbejde med skiftende regimentschefer i Vordingborg. Efterfølgende er samarbejdet fortsat - i de første mange år med Danske Livregiment, fra 2000 med Det Danske Internationale Logistik Center DANILOG, fra 2014 med myndigheden "Garnisonskommandant Vordingborg", og fra 1. december 2015 med garnisonskommandanten fra Hjemmeværnskommandoen.

Dette samarbejde har været stærkt bistået af en engageret holdning til traditionsplejen fra skiftende chefer og stabspersonel. Alle mindedage fra Falsterske Fodregiment har været en del af traditionsplejen, og gennem alle årene er der afviklet veltilrettelagte soldaterjubilæumsstævner.


Falsterske Fodregiments Soldaterforening er i dag fortsat en aktiv soldaterforening med fint fodfæste på "vores" gamle kaserne, hvor smukke møde- og mindelokaler er stillet til rådighed for os, og hvor hundredevis af effekter fra Falsterske Fodregiment, fra vore  ældre medlemmer og fra dødsboer - er udstillet på smukkeste vis.