Garnisonens og regimentets historie ...

Vordingborg er opvokset om Valdemarernes gamle borg, der tjente både som residens og som våbenplads i kampen mod venderne.
Den første militærforlægning i Vordingborg blev oprettet i 1717.

Men først ved Hærloven i 1909 blev der oprettet egentlige garnisoner, og i 1912 blev det besluttet at opføre en muret kaserne med kostforplejning, værksteder og indkvarteringsfaciliteter i Vordingborg.

I 1914 stod en administrationsbygning klar - i dag kendt som Bygning DANNEVIRKE.
Endvidere opførtes 2 træbarakker til indkvartering af 2 kompagnier - de senere meget omtalte "elefantbygninger".

Under 1. Verdenskrig antog de udenrigspolitiske forhold en så  foruroligende karakter, at Krigsministeriet besluttede at styrke garnisoneringen på Sjælland, og den 22. januar 1913 ankom 5. Regiments stab, 7. og 19. Bataillons befalingsmænd samt 7. Bataillons vintermandskab til Vordingborg.

Kasernen var da ufærdig, men hermed var Vordingborg blevet en garnisonsby.

Ved rekrutindkaldelsen i april 1913 blev Vordingborg Kaserne taget i brug, og hele kasernestrukturen blev styrket.

I 1934 blev det nu kendte KFUM Soldaterhjem indviet.
I 1938 blev den nye kostforplejning taget i brug.
I 1947 byggedes eksercerhuset (ombygget i 2008 til nyt auditorium).

Og i 1950'erne skete det helt store og omfattende ombygnings- og saneringsarbejde, hvorved den kaserne, som vi har kendt i nyere tid, opstod.

Med start i 2006 er der over nogle år gennemført en ny og kostbar renovering, hvorved helt moderne indkvarteringsstandarder er indført. I denne proces blev også hele kostforplejningsbygningen renoveret med nyt køkken - og med navneskift til cafeteriet.

Det gamle eksercerhus er i 2008 omdannet til et topmoderne auditorium samt et antal undervisningsfaciliteter, grupperum m.v.

I 2009 indviedes det store terminalområde DUBICA ved Østre Låge til brug for DANILOGs opgaver i forhold til Danmarks internationalt udsendte styrker. Og i de efterfølgende år er der sket yderligere renoveringsarbejder - bl.a. er det gamle auditorium i Bygning VEJLE i 2014-2015 totalrenoveret.

Vordingborg Kaserne fremstår her i nyere tid som en stor og særdeles velholdt kaserne, og garnisonen kunne den 22. januar 2017 markere sin 104-års dag.

Ved Forsvarsforliget 2013-2017 blev det politisk besluttet at fastholde  kasernen i forsvarsstrukturen, - nu under et nyoprettet myndighedsnavn Garnisonskommandant Vordingborg, og bl.a. bemandet med 4. Nationale Støttebataljon.

Garnisonskommandant Vordingborg blev imidlertid udfaset af Forsvaret ved udgangen af 2015.

Ved forsvarsforliget var det også besluttet, at Hjemmeværnskommandoen skulle udflyttes fra København til Vordingborg Kaserne, og den 1. august 2015 holdt Hjemmeværnskommandoen sit indtog på kasernen, og oberst J. Rahbek Thomsen, Hjemmeværnskommandoen, blev efterfølgende udnævnt som ny garnisonskommandant.

Senere vil også hjemmeværnsenheder på distriktsniveau blive forflyttet til Vordingborg Kaserne.Falsterske Fodregiment

Regimentet oprettedes den 8. marts 1747 som Falsterske Gevorbene Infanteriregiment med to bataljoner med hver 6 kompagnier.
Ved forsvarsforliget i 1976 besluttede politikerne at sammenlægge Falsterske Fodregiment med Danske Livregiment, der efterfølgende blev overflyttet til Vordingborg fra Høvelte Kaserne.

I 1981 blev det besluttet, at Vordingborg Garnison alene skulle bestå af én bataljon - I/Danske Livregiment. Derved blev der ikke mere plads til I/Falsterske Fodregiment, der på dette tidspunkt udgjorde resterne af Falsterske Fodregiment, og virkningen var, at regimentet efter 234 år blev lagt i mølpose ved udgangen af 1981.

Læs regimentet historie her.


Regimentsmærket

Mærkebeskrivelse:
I trekantet skjoldramme med konvekse sider belagt med stiliseret 
bladranke en af 4 bølgelinier dannet strøm, belagt med Kong Frederik V's kronede spejlmonogram, hvoraf opstigende venstrevendt kronet løve, der med forpoter, krone og hale berører skjoldrammer.

Symbolik:
Den "af en strøm opstigende løve" er hentet fra den i 1600 uddøde slægt Falsters våbenskjold og er ændret en smule, så det nu symboliserer øen Falster, der dukker op af havet, idet løven tillige refererer til soldateregenskaberne mod og styrke.
Figuren har været anvendt som motiv i stamregimentets faner fra 1747. Navnetrækket refererer til den konge, i hvis regeringstid stamenheden blev oprettet.


Regimentsfanen

I 1962 overrakte Hans Majestæt Kong Frederik IX regimentet dets nye fane til daværende regimentschef, oberst A.H. Klokhøj. Fanen var efterfølgende i spidsen for regimentet frem til nedlæggelsen i 1981.

Falsterske Fodregiments fane har i årene siden 1981 fortsat beroet på Vordingborg Kaserne. Med efterfølgende garnisonskommandanters indforståelse har den gamle fane været ført i spidsen for soldaterforeningens jubilarstævner til stor fryd for vore gamle soldater.

I 2002 bekostede soldaterforeningen en nødtvungen reparation af fanen.

Det har gennem årene været en stor glæde for soldaterforeningen, at regimentsfanen fortsat har haft plads på "vores" kaserne - i nyere tid placeret i Garnisonsstøtteelementets lokaler. Fanen udviste i de senere år alderdomstegn, og for at bevare den bedst muligt blev det besluttet kun at anvende fanen indendørs.

Garnisonskommandant, oberstløjtnant Per L. Hinrichsen besluttede i 2015, at fanen skulle renoveres med ny fanedug, og fra starten af 2016 har en flot nyrenoveret FAFR regimentsfane holdt sit indtog på kasernen.