Soldaterforeningens formål, vedtægter m.v.


Falsterske Fodregiments (5. Regiments) Soldaterforening har til formål at være bindeled mellem soldaterkammerater fra Falsterske Fodregiment / 5. Regiment med tilknyttede bataljoner.

Dette formål virkeliggøres ved ...

at afvikle møder og sammenkomster for derigennem at styrke og bevare kammeratskabsfølelsen blandt soldaterforeningens medlemmer,

at samle medlemmerne på regimentets og soldaterforeningens traditions- og mindedage, herunder at afvikle årgangenes soldaterjubilæer,

at søge foreningens traditionspleje fastholdt, 

at sikre god information til medlemmerne, og 


at varetage drift af soldaterforeningens lokaler - stillet til rådighed for soldaterforeningen af Garnisonskommandanten på Vordingborg
Kaserne. 

Soldaterforeningens vedtægter - fastlagt af repræsentantskabet i 2009.


En vigtig del af soldaterforeningens traditionspleje er hvert år markeringen af regimentets stiftelsesdag 8. marts 1747, hvor der bl.a. gennemføres blomsterlægning ved kasernens mindetavler og regimentets sten.
Her er faner opstillet ved denne lejlighed i 2017 - på venstre fløj ses den nyrenoverede regimentsfane, som fortsat beror på Vordingborg Kaserne.
Fotografen er Søren Højager