Soldaterforeningens formål, vedtægter m.v.


Falsterske Fodregiments (5. Regiments) Soldaterforening har til formål at være bindeled mellem soldaterkammerater fra Falsterske Fodregiment / 5. Regiment med tilknyttede bataljoner.

Foreningen løser sit formål ved  ...

at afvikle møder, jubilæumsstævner, skydekonkurrencer og andre arrangementer for derigennem at fastholde kammeratskabsfølelsen blandt medlemmerne, 

at sikre god information til medlemmerne,

at fastholde traditionspleje som en vigtig del af foreningens virke, og 

at varetage drift og vedligeholdelse af lokaler stillet til rådighed for foreningen på Vordingborg Kaserne. 

Det er endvidere foreningens opgave at sikre opbevaringen af de arkivalier og genstande, som foreningen har modtaget eller iøvrigt råder over.


Soldaterforeningens vedtægter - fastlagt af repræsentantskabet i 2018.


En vigtig del af soldaterforeningens traditionspleje er hvert år markeringen af regimentets stiftelsesdag 8. marts 1747, hvor der bl.a. gennemføres blomsterlægning ved kasernens mindetavler og regimentets sten.
Her er faner opstillet ved denne lejlighed i 2017 - på venstre fløj ses den nyrenoverede regimentsfane, som fortsat beror på Vordingborg Kaserne.
Fotografen er Søren Højager